Ulovlig og god service av offentlige tjenesteleverandører

Undertegnede vil i dette innlegget dele noen tanker om serviceopplevelse, kvalitet og brukermedvirkning på offentlige tjenester? Innbyggerne har med New Public Management fått en helt annen rolle enn tidligere og har krav på lovpålagte tjenester. Nå kan innbyggerne stille krav om service og kvalitet på tjenesteproduksjon fordi vi kan oppføre oss som kunder/brukere/klienter. Eller kan vi det? Har innbyggerne blitt kunder som kan kreve kvalitet og service på alle tjenesteområder? Hvordan skal man kunne måle kvaliteten på offentlige tjenester? Hvem er berettiget til å synse og mene noe om ressursbruk og måloppnåelse på tjenester som innbyggerne ofte tar for gitt at skal bli løst på billigst og best mulig måte? Folk flest mener mye om disse spørsmålene. Det enkleste og mest tydelige eksempelet på et fenomen som engasjerer mannen i gata er været og snømåking.

Været og snømåking
Været og snøbrøyting er et tema alle mener noe om, og mannen i gata er fly forbanna når han ikke kommer seg på jobb om morgenen, eller når bilen blir ødelagt som en følge av manglende veivedlikehold. Dette er et konkret og visuelt eksempel på en tjeneste alle har behov for og som blir spesielt synelig når tjenesten ikke fungerer hensiktsmessig og kvalitativt bra.

Gata ”vår” kan være spennende å ferdes i vinterstid. Det kan være dype hjulspor, dumper og til tider veldig glatt. Nå skal det legges til at gata vår ikke er vår egen juridisk. Det er Kongsvinger kommune sin gate som igjen eies av skattebetalerne. Hva slags krav til service og kvalitet på gata kan innbyggerne kreve? Vi kan ikke velge bort snøen, men vi kan kanskje finne en annen måte og organisere snømåkingen av veiene på?

Brukermedvirkning
Det kan bli en kostbar affære å kjøre bil. Skadene på bilen må ofte betales av innbyggerne selv som blir ansvarliggjort for bruken av veien. I brukermedvirkningens tidsalder bør innbyggerne også kunne ha mulighet til å påvirke tjenestene og betale for service og kvalitet av drift og veivedlikehold? Hvordan kan brukermedvirkning fungere i dette tilfellet?

Jeg skulle heller ha brukt penger på snøbrøyting fremfor å betale reparasjon av skaden på bilen. Har jeg lov til å ta det private initiativet? Er betalingsviljen tilstede hos innbyggerne for å få utført tjenester på en rasjonell og profesjonell måte? Kanskje burde hele veien ha blitt driftet av oss som bor her ved at naboene slår seg sammen om all drift? Hvis innbyggerne kunne hatt en større brukermedvirkning, som en kunde i et marked vil de fleste ønske seg et samordnet, koordinert og lovlig servicetilbud. Det hadde vært fantastisk å kunne ringe til en servicetelefon for å få utført snøbrøyting på både privat og offentlig grunn til en pris som står i forhold til kvalitet og opplevd servicegrad. Ledig kapasitet finnes utvilsomt

Hvordan organiseres snømåking?
Hvordan kan kommunale tjenester organiseres på en mest mulig kvalitativ og rasjonell måte? I dette eksempelet eier Kongsvinger kommune veiene, de har satt bort(outsourcet) drift og vedlikehold til GIVAS (Glåmdal interkommunale vann og avløpsselskap) som fakturerer for utført arbeid til sine kunder som hovedsakelig er eierkommuner. Har ikke kommunen penger får ikke GIVAS vedlikeholde veiene. For at GIVAS skal få utført sine oppdrag har de behov for å leie inn eksterne tjenester og materiell, som i dette tilfellet kan være ulike maskiner med flere private eiere. Disse konkurrerer seg imellom om å få oppdrag og må legge inn anbud hos GIVAS og andre oppdragsgivere.

Snøplogen i lufta
I gata vår er det livlig aktivitet når snøen faller. Det finnes flere private snøfresere som freser på egen og andres tomter. Det er en fantastisk miks av ulike traktorer som kjører omkring på private oppdrag. På transportstrekningene mellom de ulike brøyteområdene (roder) er snøplogen i lufta.

Det hadde utvilsomt vært mest miljøvennlig og ikke minst økonomisk om plogen hadde gjort nytte for seg siden traktoren likevel er ute og kjører. I stedet er det mange som kjører rundt og pakker ned snøen som igjen gjør det nesten umulig å bruke veien. Til og med GIVAS har flotte brøytebiler som kjører forbi store snøhauger i farlige vegkryss med snøplogen ”stolt hevet” i lufta. En mulig årsak til dette er at de ikke eier veien og følgelig ikke yter mer service enn det de strengt tatt får betalt for.

Det må da oppleves meningsløst for alle sjåførene i de mange privateide maskinene og kjøre kilometervis med plogen i lufta? Jeg vet at mange av de som drifter utstyret ønsker å få utnyttet kapasiteten sin maksimalt og at de vil yte bra tjenester, men hva er det som hindrer de å utføre kvalitativt gode serviceorienterte tjenester? Er det pengene som er brukt opp som vanlig, år etter år? Er det kompetansemangel eller evne og vilje til å finne kreativt og gode løsninger?

Den mest brukte forklaringen er erstatningsansvaret og det faktum at loven sier at, ikke hvem som helst skal få lov til å måke snø. Den som måker snø må også evt. erstatte skadene de påfører veien etc. Det finnes mange forklaringer på dårlig service. Den mest kjente bortforklaringen er at dette ikke er mitt ansvar, men noen andres.

Hva kan forventes av kvalitet og service på offentlige veier?
Det har vært nok av serviceløfter og f.eks helsegarantier i flere kommuner. I mitt forsøk på å finne serviceløfter på veivedlikehold finner jeg lite informasjon. En mulig årsak er at kommuner ikke våger å garantere service som ikke kan leveres. Hva er rimelig å forvente av kvalitet? Kan innbyggerne forvente service innenfor dette tjenesteområdet? Slik det er nå kan kvaliteten på veivedlikehold oppleves som dårlig i gata vår.

Hva kan jeg som bruker av veien stille som krav til kvalitet? Jeg ønsker at veien skal kunne oppleves som trygg, funksjonell og den bør ha en teknisk forsvarlig kvalitet. Når vi ødelegger biler og det i tillegg er farlig å gå på veien oppleves veien som dårlig.

Jeg som bruker og kunde opplever å stå i midten av ulike leverandører som kommunen skal bestille tjenester fra. Får de klager er det en gjenganger at de legger skylden på hverandre.

Hvem definerer kvaliteten? Dette er kanskje et faglig utfordrende spørsmål. De som drifter veier vet nok best hvilket nivå kvalitetsnormen skal ligge på. De har sine takster og forholde seg til med millimeter presisjon i forhold til når de skal rykke ut til sine ansvarsområder. Det finnes ulike kvalitetsstandarder for statlig, fylkeskommunale og kommunale veier og det er antall millimeter snø som bestemmer når det skal brøytes.
Jeg finner ingen offentlig informasjon om kvalitetsnormen på veiene. Det kan virke som det er de kommunale veiene som holder lavest kvalitetsstandard.

En solskinnshistorie om god, men ulovlig service.
Selv om jeg har vært vitne til mange traktorer som kjører med snøplogen i lufta er det heldigvis plassert gode utadvendte serviceorienterte mennesker i noen av dem. En dag var jeg så heldig å få måkt vår gate fordi det kom en mann som hadde sunn fornuft og som senket snøplogen mens han likevel kom forbi på vei til et privat oppdrag. Jeg stoppet han og takket for den fantastiske servicen. Han ville ikke stå frem offentlig på grunn av den ”ulovlige” servicen han hadde gitt oss i gata. Han hadde ikke tillatelse til å måke der fordi det ikke var hans måkedomene(rode), men en annen konkurrent i markedet. Før han kjørte videre la han til at han ikke ville påta seg noe erstatningsansvar hvis en ulykke ville inntreffe.

Kommunikasjon og service til innbyggerne
Det finnes også en solskinnshistorie om Kongsvinger kommunes hjemmeside. Her viser kommunen en positiv vilje til kommunikasjon og dialog med innbyggerne. Innbyggerne kan gå inn på nettet og ”klage” på manglende veivedlikehold. Nettstedet heter ”Fiks nabolaget mitt”. Her finnes en oversikt over klagesaker fra innbyggerne, og det er mer nok lesestoff her! Dette er et svært bra servicetilbud, og jeg opplevde å bli tatt på alvor da jeg meldte inn ”klage” på vår gate. Jeg ble kontaktet av en leder i kommunen for å få en forklaring på hvorfor veien ikke blir måkt. Årsaken var naturligvis at pengene er brukt opp.

Sunn fornuft og hjelpsomhet
Det er tvilsomt om samfunnet vil fungere uten at det finnes ildsjeler, dugnadsånd og en hjelpsom nabo som fremdeles kan ta i et tak for fellesskapet og for å få gata måkt. Noen må bare bruke hodet og ta i et tak for å få vekk snøen uansett om det er offentlig eller private tjenesteleverandører. Selv om vi har mange lover og forskrifter som hemmer kreativitet og produktivitet må det være lov å yte god service uten å bli en lovbryter.

Jeg håper kommunen kan ta et initiativ for å samordne og koordinere alle private, såvel som offentlige maskiner som kjører med snøplogen i lufta til og fra private brøyteoppdrag. Jeg håper snømåkerne kan få lov til å yte den servicen til innbyggerne som er naturlig for at samfunnet skal fungere. Det bør kanskje være på sin plass å kartlegge hvor mange ledige snømåkere som finnes? Mange av disse ønsker sikkert å kjøre med snøplogen der den hører hjemme. Det må bli lovlig å måke veien for den som kan. Kapasiteten finnes, men finansieringsmodellene og organiseringen må det være noe galt med, siden alle skylder på hverandre når tjenestene ikke fungerer.

Vist 2921 ganger. Følges av 11 personer.

Kommentarer

Jeg har også en historie vedrørende snøbrøyting (Langeland), her er det forskjellige som kjører. Uansett så klarer de ikke og rydde kryss, innkjøringer etc. Det er slik at Jeg lurer på hvorfor de ikke klarer og rygge 2 meter og ta unna snøen de legger igjen ved innkjøringer og kryss. Det virker som om de tenker at “aha i dag var jeg først så da kan han andre ta det når han kommer”. Komunens folk tar bare akurat det de skal og har nok ikke revers på doningen, mens de private ordner opp etter seg.Merkelig fremgangsmåte, og komunens folk kommer lenge etter at all snøen er nedkjørt, mens de private står på hele natta og gjør en fabelaktig jobb.

Kan ikke ta frem boksern helt enda vetu Stig!:)
Gata vår er litt betjent av private (naboen har traktor) og litt kommunalt. Kunne muligens tatt en ekstra tur når det snør mye.

Meldte om at Eidemsgate ikke var verdig navne sitt da den lignet mer på en sveitserost en vei, meldte saken om morgenen og da jeg kom hjem fra en lang dag i Oslo ble jeg i godt humør av å se at veien var planert og fylt opp med ny grusdekke.

Her kan du melde i fra om infrastrukturproblemer i ditt område, være seg vei eller kommunale lekeaparater som er i stykker.

Kongsvinger fiksgata

Bra og sette fokus på kommunens oppgaver, samtidig veldig viktig og gi ros når kommunen gjør godt arbeid. Mange gode etater her på vinger, og noen trenger et puff i rikitg retning (ikke nødvendigvis mer penger!)

I går var veiene på Kongsvinger og Eidskogen LIVSFARLIGE! I tidsrommet mellom 18-23 var det bortimot 15-20 cm med snø på veiene. Sikkerheten på veien står kommunen ansvarlig for.Og så mange bilister det er ute, så bør man prioritere sikkerheten til befolkningen. Det gjorde ikke kommunen i går.

Jeg syns det blir gjort en god jobb når det gjelder snøbrøyting, i dag var det brøytet tidlig på morgenen på Kabberud, meget bra!
Det er jo en god tanke Stig har, som han som regel har i mange sammenhenger, burde være noe å fundere på i en viss grad.

Merkelig er det at disse aktørene ikke kan inngå samarbeidsavtaler?
Nå prater jeg ikke om de som brøyter, men om sjefene deres. De har jo ansvar for hvert sitt felt, men klarer ikke å få jobben med snørydding tilfredsstillende hver for seg, og for å få dette til er bare samarbeide som nytter.

Her er det penger å spare og tidsbruken kan effektiviseres ved at de “tar hver sin tørn” med å brøyte hele området. Jeg vil faktisk tro at risikoen ville gå ned med en slik ordning. Velviljen for å “ordne opp i minnelighet” hvis uhell skulle skje ville være stor fordi kommunens innbyggere ville bli mer fornøyd, så å dele denne risikoen ville være mindre byrdefull enn det er i dag.

Lover og regler er forskjellige sies det, men det trenger ikke å spille noen rolle for å samarbeide om å få veiene tifredsstillende brøytet. Står det noe her om at det ikke er lov å inngå samarbeidsavtaler, tro? Det er nok viljen mye det står på, når det er så vanskelig å ta kontakt med hverandre for å få til en samarbeidsavtale om snørydding.

Brøyteberedskapen og utført brøyting her i Distriktet i og rundt Kongsvinger er en eneste stor vits !

Jeg fikk faktisk bevis angående brøytingen tirsdag morgen. Veien inn til garageanlegget i Torsvei var brøytet igjen så jeg satte meg fast med bilen og måtte måke meg frem. Det samme var veien inn til Torsvei. Ikke nok med det var det kjørt snøfreser som fylte opp søppelbua………….jaja, kan vel ikke forvente alt her i verden.

HVOR ER BRØYTEBILENE I DAG ?
Masterudveien ligner mere på en krigssone, må liv gå tapt før noen reagerer ?

Jeg syns de gjør en mesterlig jobb, gjett hvordan det ser ut på vei til Oslo, og i Oslo.Her blr det gjort en glimrende jobb og veldig godt organisert, ut fra det systemet vi har med privat- kommune- fylkes og riksveier.

All respekt for andre menneskers synspunkter Terje Stenberg, men begreper som “Mesterlig jobb” – “Godt organisert”…får en helt annen betydning om du i kveld kjører Masterudveien mot Austmarka og videre over
Brødbøl mot Svenskegrensa

Bor på Vennersberg med mangee forskjellige barnefamilier. Og det som er utrolig plagsomt er når man må dytte og dra på vognene fordi veien ikke blir måkt. På torsdag sleit jeg så fælt med å komme meg hjem fra barnehagen og hjem. (noe som tar 3 min egentlig) Brukte jaggu meg 15-20 min, fordi det var nyttesløst å komme seg frem !! Og når mman endelig har lagt unga foor natten og dem skal sove, så kommer jaggu denna brøyteebilen kl 22 om kvelden. Og vekker hele huset og begge ungene.. Hvorfor ?? Vennersberg kunne man jo gjere brøytet mellom 10-12 på dagen, IKKE på kvelden etter sengetid unga.. Irriterende !!!

Marianne…her får tesene: “Mesterlig jobb” og “Godt organisert”….en annen betydning, som Terje Stenberg så flott proklamerer, er redd vedkommende også bør ta seg en tur til Vennesberg for å styrke virkelighetsbegrepet.

Ja,, absolutt.. Skjønner ikke at boretteslaget her kan la det fortsette sånn.. At kongsvinger kommune burde jo tenke at Vennersberg er ett stort sted hvor mange har etablert seg og startet famile. Veiene har blir brukt til ALT,til barnnehage, skole, venner kjente. fotballtrening og masse mer.. Så derfor burde kanskje Kongsvinger Kommune få øya opp og hjelpe da og ikke vente i lengste..

Fælt til klaging! Gå ut å måk snø selv om det haster så inderlig!
Ser at Marianne vil at det skal brøytes kl 10-12 på dagen.. problemet er vel bare at de som brøyter snø i denne byen helt sikkert andre jobber, nekter å tru at noen har 100% stilling i snøbrøyting.

Og fra 15:00 og utover kryr det jo av unger på Vennersberg, så da er det sikkert ikke så lett å få gjort noe da heller uten å risikere livet til 10-15 unger som skal løpe rundt å se på.

Var ute å luftet bikkja ved 23 tiden i går og så en brøytebil som gjorde en meget bra jobb her på Tråstad!

Sier ikke man skal brøyte ved 10-12 tiden, men det er faktiskt det tidspunkte hvor det er helt stille på veiene her og ingen som skal til skole eller barnehage, da er det faktiskt ikke noen unger ute å flyr alene. Det er det jeg mener !! At folk klager er jo ikke så veldig rart når det faktisk kan gå utover andre at det ikke blir brøytet, men skjønner jo det at det er mange steder som skal brøytes iløpet av en dag, men å måtte kjøre på natten er litt i det drøyeste laget når man veit at unga sover maks 5 meter ifra veiene..

Hvorfor kan det ikke spanderes noe strøsand på Masterudveien..? Veien er isete og utrolig glatt, må det skje en alvorlig dødsulykke før det skjer endringer ?
Å kjøre Masterudveien i disse dager, er å kjøre med livet som innsats.

Bor på Eidskogen og der er det dårlig brøyta. Ihvertfall fylkesveier. Spurte kommunen her i fjol angående brøytinga her, men det hadde jo ikke de noe med. Arrogant var han jeg hadde kontakt med. Han burde jo sende eposten videre, men nei da. Må holde seg hjemme hvis det kommer mye snø.

Tror det er mange som har glemt at vi bor i Norge. og ikke i f.eks Spania.

Vi bor i et land med snø så hvorfor er det så overraskende at det faktisk kommer dager med mye snøfall? Virker som om noen forventer at det skal ligge en rød løper fra husdøra og til bilen.

Og ikke bland inn kommunene når det gjelder fylkesveier og riskveier. Det er ikke de som har skylda i alt ;)

Skjønner vel at det kommer snø om vinteren i Norge. Går vel ann og brøyte veien for det. Godt det er noen forstår bedere enn andre. Bryr meg ikke om det er riksveier, fylkesveier eller kommuneveier. Og forresten hvordan kan jeg vite det. Tom S. B jobber eller kjenner du noen i kommunen.

Det er forskjellige eiere med ansvar på riksveier, fylkesveier og kommunale-veier. Så det er ganske vesentlig. Jeg prøver ikke å være noe bedreviter. Er bare faktaopplysning.

Så er det vel et spørsmål om penger også. Alt har en kostnad. Det hadde sikkert vært kjempe bra om brøytemannskapet var dobbelt så stort, men det koster penger å ha folk i beredskap.

De som utfører brøytingen gjør så godt de kan, det gjør også de som styrer og organiserer det, med de midler de har.Dersom Rådmannen`s forslag til økonomiplan blir gjennomført, blir det mye verre neste vinter, og vintrene deretter, alle midler må gå til å rive og bygge nytt i sentrum av Kongsvinger.Det må da være klart at snøen “blåser” ikke bort av seg selv når det kommer så mye på en gang, og til alle døgnets tider.

Mere og mere penger kommer inn, men de får ikke til og gå rundt for det. Spare seg til fant. Har penger til det de vil selv. Må vel skjønne at det kommer snø om vinteren og at den må bort fra veiene. Må bevilge såpass mye penger så det holder for vinteren. Var snø før og, men aldri sånn snakk om penger.

Annonse