Er ENKF den største utfordringen i Eidskog?

Den siste tidens innlegg i ”Min mening” kan gi inntrykk av at den viktigste saken ved kommunevalget er om Eidskog  Næringsservice skal bestå som kommunalt foretak.  Diskusjonene har i store trekk beveget seg rundt forhold i fortiden. Eidskog Høyre vil advare både mot å gjøre ENKF til valgets viktigste diskusjonstema og å konsentrere diskusjonene om hva som har skjedd.  Velgerne fortjener at vi diskuterer hva som skal skje i neste periode. 

ENKF har (grovt sett) ansvaret for næringsutvikling, drift og vedlikehold av kommunale bygg, drift av kommuneskogen og forvaltning av kommunens eierskap i en del selskaper.  I løpet av det siste drøye året er en rekke uavklarte økonomiske forhold mellom foretaket og rådmannskommunen gjort opp.  Fra Eidskog Høyre er vi enige i den rosen som Kontrollutvalget, i uttalelsene til regnskapene for 2010, har gitt både til Rådmannen og til styret og ledelsen i ENKF for at disse sakene er avsluttet.  Både regnskapene og uttalelsene fra kontrollutvalget vil om kort tid bli gjort tilgjengelige på kommunens hjemmesider.

Det er ingen kjepphest for Eidskog Høyre at vi skal ha ENKF.  Også i Høyre er det ulike syn på hvor hensiktsmessig det er å trekke enkelte tjenesteområder ut av rådmannskommunen og inn i et foretak.  Som parti forholder oss allikevel til de beslutningene som kommunestyret har truffet, senest i 2009 da KFet ble reorganisert.  Vi mener også at opprydningen i løpet av 2010 har lagt grunnlaget for et funksjonelt og godt fremtidsrettet samarbeid mellom rådmannskommunen og det kommunale foretaket.  Skulle forutsetningene endres vil vi være villige til å vurdere om ENKF er et hensiktsmessig organisatorisk element i Eidskog. Vi har ikke funnet noen faktabaserte argumenter i den siste tidens debatt som skulle tilsi at 2011-valget er tidspunktet for en slik diskusjon.

I Glåmdalen 13/5 hevdet FrP å ha eierskap til etableringene av privat barnehage, Montessorriskole og plasseringen av NAV-kontoret. For de som er interesser har vi dokumentert vår rolle som aktiv bidragsyter i behandlingen av disse sakene. De hører ikke hjemme her, men vi legger dokumentasjonen ut på våre hjemmesider.

Eidskog Høyres oppfordring til våre kolleger fra de øvrige partiene i Eidskog er derfor å se framover og konsentrere diskusjonen om hvordan vi best kan løse kjerneoppgavene innenfor skolesektoren, helsesektoren og ikke minst hvordan vi kan bidra til å skaffe nye arbeidsplasser og snu befolkningsnedgangen i kommunen.

Vist 619 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Enkf er en stor utfordring for Kommunen når det ikke er styring og kontrol i kommunen. Eidskog kommune er best tjent med att rådmannen har kontroll å styring i kommunen. Vi har mange oppgaver som må løse i kommunen og vi kommer sakte videre når det blir brukt så enorm med tid på ENKF helt siden 2003 på hvorfor ikke dette selskapet fugerer. og leser vi pwc praporten så kan dette ikke forsette. Om ENKF skulle bli inntrergert til bake til kommunen så skal ingen arbeidsplaser gå tapt for alle jobber i kommunen når det er kommunen selv som eier fortatket ENKF, det er styret som blir oppløst i foretaket. Vi må se fremover ja det er helt riktig sverre, men vi gjør det best med å forenkle værdagen for alle og ikke bruke tid å ressurser på ting vi ikke får til. Skal vi løsse alle vår oppgaver i kommunen må vi kvitte oss med bremsekloser som hindrer att vi utvikler oss for å få til arbeidsplasser. skole og befolkningoppgang. Alle må bidra til dette og ikke forsette i det gamle sporet som ikke fører frem til utvikling.

Som relativt fersk politiker og innflytter har jeg ikke alle fakta når det gjelder ENKF. Slike ting trodde jeg ble besluttet i fora med alle politiske partier og ikke er noe et enkelt parti kan «skilte med å få lagt ned». Takk til Sverre Holm for nøytral og nyttig informasjon om Eidskog ENKF som er velbegrunnet. Det at utsagn er velbegrunnet gjør det lettere å få dialog og kreative diskusjoner. Hans innspill varsler godt for å få til en grundig tverrpolitisk gjennomgang av dette i kommunen uavhengig av valgkamp. Det politiske liv foregår hele året. Som man sier: «Det er hverdager det er flest av».

Derimot kan jeg ikke se hvilken rolle dette spiller for arbeidsplasser, skole og befolkningsoppgang, som Roger MS sier. I så tilfelle må det være indirekte. Det er mange ting som kan påvirke disse faktorene indirekte og også direkte. I så henseende vil jeg heller vise til hva de unge i Eidskog sier om temaet. Her har vi bl.a. innspill på «Hva er viktig for deg i Eidskog», leserinnlegg skrevet av Ida og den flotte videobloggen til Turi Marte Brandt Aanerud som ble spilt under folkemøtet om kommuneplanen. Slike innspill vil vi ha flere av. Jeg er enig med Sverre Holm i at vi må se fremover hva vi vil få til i Eidskog.

Undertegnede har fått god hjelp av Erik Nilssen ved utredning og motivering under etablering av firma. Erik Nilssen er, i tillegg til å være leder i ENKF, næringskonsulent i kommunen, og dermed kommunens førstelinjetjeneste innenfor feltet. Uansett ENKF eller ikke er denne funksjonen viktig å styrke og ikke minst, å bruke.

Det er viktig å høre på hva de unge mener og viktigere er det å få flere innspill, spesielt i løpet av valgkampen. Da er det lettere for alle de kommunale listekandidatene å få saker gjennom oppover i systemet. I vårt parti, og sikkert i de andre partier, har vi kandidater som er spesielt opptatt av akkurat dette, så det er veldig virkningsfullt å ta kontakt med disse og få sine synspunkter hørt. Jeg har en oppfordring til velgerne som er frustrerte over ting i Eidskog kommune og som har ideer om hva som vil gjøre at akkurat de vil velge seg Eidskog å bo i: Finn «din» representant innenfor det partiet som passer med grunnverdiene dine og gjør ditt bidrag til å stemme denne inn i kommunestyret til høsten.

Det må atter en gang E. Asp. få pressisere att ENKF ikke skal legges ned men intergreres til bake til Kommunen i en helhetlig rådmanskommune med styring og kontroll. Att Erik Nilsen i ENKF gjør en god jobb betviles ikke og det kan han også gjøre i en fult å helt i en rådmans kommune. Det spiller en meget stor rolle att tid og penger blir brukt på noe som ikke fungere etter det det var tenk og vetak som ble fattet ikke blir fulgt. Det er Eidskog kommune som skal styrkes og brukes og ikke kommunale foretak vi får ikke kontroll å styring når vi må ha to administrasjoner og forholde oss til det er også en ting å bli frusterer over for mange. Det er meget viktig å lytte til alle i Eidskog unge som gammle. Og også se fremover. Men som sakt vi må kvitte oss med bremse skoene for att vi skal komme frem og utvikles for fremtiden. Administrasjonen har bidrat til med en fantastisk jobb i den hestekuren og andre som jobber i kommunen må i gjenom for å komme ut av Robek lista. Og skal vi lykkes må Eidskog kommune opperere med en administrasjon med styring og kontrol inn i fremtiden. Og når vi har kommet dit att vi er ute av Robek først da har vi handlingsfrihet.

De synspunktene som Roger Skulstad tar opp her er de samme som lederen i Eidskog FrP, Gunder Haugen, hevdet i et leserbrev i Glåmdalen nylig. De hevder begge at ENKF har en administrasjon som vil forsvinne hvis KFet integreres i rådmannskommunen. Jeg har ikke sett noen dokumentasjon på dette, bare påstandene om dobbelt administrasjon. Ut fra årsrapporten til ENKF er det vanskelig å se hvilken administrativ ressurs som skulle bli borte. Jeg lar meg gjerne opplyse om hvilke konkrete stillinger det er snakk om.
ENKF fremstilles i debatten som en kostnad for kommunen. Dette til tross av at KFet har bidratt med mer enn 10 millioner til kommunekassen i de snaue 10 årene det har eksistert. Organiseringen av renholdstjenestene har både gitt de ansatte fagbrev og har økt rengjort areal pr årsverk med det tre-dobbelte siden 2002. Sykefraværet i ENKF er betydelig lavere enn i kommunen for øvrig. (Dokumentasjon for disse tallene vil legges ut på våre hjemmesider http://eidskog.hoyre.no). Egenkapitalen er nå også oppe på et forsvarlig nivå, skogen driftes profesjonelt og gir en rimelig avkastning. Varmesentralen leverer rimelig oppvarming til kommunen samtidig som den drives lønnsomt og bærekraftig. Alt dette peker mot at ENKF er en sunn og velfungerende organisasjon og et godt arbeidssted.
Det er elementene av diskusjonen som jeg ser at det kan være grunnlag for å diskutere videre. Vil styringen av Eidskog kommune bli bedre om Rådmannen har det hele og fulle administrative ansvaret , også for KFet? Kan det ligge en rasjonaliseringsgevinst i å integrere KFets virksomhetsområder i Rådmannskommunen, f.eks ved redusert internfaktureringen mellom KFet og kommunen? 
Jeg mener at det nå er ryddige grensesnitt mellom kommunen og ENKF.  Da er det store fordeler ved å ha en frittstående organisasjon som styrer tjenesteleveransene innen renhold, drift av skogen og diverse selskaper samt førstelinje for næringsutvikling. Disse funksjonene har det til felles at de skal organiseres for å drive mest mulig lønnsomt.  Rådmannskommunen er i hovedsak bevilgningsfinansiert, og skal få mest mulig ut av bevilgningene. Styringssystemene er mao forskjellige. Dette er en prinsipiell diskusjon som vi gjerne kan gå mer i dybden på.
Det er hyggelig at dere gir Erik Nilssen et godt skussmål som leder av ENKF. Det fortjener han, han har gjort en meget god jobb og har fått mye ufortjent pepper for “gamle synder”.

Ut fra opplysningene Sverre Holm kommer med her (dokumenterte sådan) blir jeg mer opplyst om ENKF. Jeg har også lest i avisen om overføringer av deler av overskudd fra ENKF til kommunen nylig. Dette må da være positivt for en kommune med underskudd. Så store overskudd må da bety at det er riktig med et ENKF? Opplysninger om lavere sykefravær og kompetanseheving er godt nytt og kan da ikke tolkes som noen «bremsekloss/bremsesko». Kanskje kommunen kunne ha benyttet noe av de kunnskapene ENKF har ervervet etter hvert for å få til bedringer på samme området?

Opprettelsen av ENKF virker ut fra opplysninger jeg har innhentet å være et forsøk på å få næringsdelen i kommunen mer effektiv. At fleksibiliteten blir bedre i et foretak enn i en kommune er noe som kan gjøre det lettere å følge med i endringer markedsmessig og kan komme innbyggerne til gode med en viril og omstillingsdyktig næringsdel. Dette betinger at næringslivet samarbeider med ENKF og at man har mulighetene til å se potensialet som ligger her. Det må da kunne utføres evalueringer om ENKF lengre fungerer etter hensikten og gjøres beslutninger etter dette.

Jeg er ennå enig med Sverre Holm i at å la ENKFet være hovedtema i valgkampen er helt feil. Det er viktigere å se på alle de utfordringene som ligger foran oss, både med innføringen av samhandlingsreformen, og med hvordan vi kan gjøre de nødvendige nedskjæringer som blir utført for å spare penger mest mulig skånsomt for beboerne i Eidskog kommune. Det å være på «robek-lista» er ingen hindring for at vi kan drifte Eidskog kommune godt hvis vi prioriterer hva vi vil bruke de inntektene vi har til, det er det som er politikk. Å være på denne lista betyr at vi ikke kan ta opp mere gjeld uten godkjenning av fylkesmannen, men mer gjeld er vel ikke det vi vil stifte nå uansett? Dette er vurderinger som blir utført i de politiske fora hele året og jeg er trygg på at dette blir utført til alles beste også i fremtiden.

Den største bremseklossen/bremseskoen vi kan ha er å ha skylapper på og bare konsentrere seg om hva som sikkert skjedde før, og hvem som stemte hva. Iallefall er jeg og de jeg har kontakt med til daglig mer opptatt av hvordan vi kan få ting bedre til i fremtiden både for gamle og unge i Eidskog.

Valkampen skal ikke bare bestå av bare ENKF Men det er viktig att alle får den opplysningen på hvordan det fungerer.Og hvordan kan ett sosialdemokratisk parti forsvare ett system som ett kommunalt foretak som er meget udemokratisk og også gjør det koplisert for folk flest i byggda med lite innsyn og vansklig for å følge med.
Sverre Holm det er ingen stilinger verken i Enkf eller kommunen som er til en belastning alle jør en fantastisk jobb det er styringsmodelen som jeg mener ikke fungerer i en liten kommune.Det er ingen påstand att det er dobbel administrasjon det er fakta. For styret i Enkf styrer seg selv og hva ellers skulle en bruke styret til. Gamle synder må vi legge bak oss og det er også viktig. Deter også viktig å sette seg grundig inn hvor og hvem som har overskudd og forfor det oppstår men det kan bli en lang diskusjon og mange har forsjelige syn på den saken men nederst i bonken ligger nok svaret. Og være på robek lista er en tøff værdag for kommunen det finnes ingen hadlingsfrihet for politikkere.Alle inteketer kommunen får går til lovpålagteoppgaver og resten går til å betale gjeld og underskud. Reserve posten som kommnen har til utsigbare ting er på nivå lik nesten null. Dette på grunn av det er ikke penger nokk. Til slutt hva har jeg med frp å gjøre jeg har mitt syn på saken.Men det kan nevnes her att H og AP virker å ha samme syn på Enkf,foretaks modell. Jeg takker erbødligs for svar og kommetarer. Ha en god sommer og en god valkap.

Jeg er ennå enig med Sverre Holm i at å la ENKFet være hovedtema i valgkampen er helt feil. Det er viktigere å se på alle de utfordringene som ligger foran oss, både med innføringen av samhandlingsreformen, og med hvordan vi kan gjøre de nødvendige nedskjæringer som blir utført for å spare penger mest mulig skånsomt for beboerne i Eidskog kommune. Det å være på «robek-lista» er ingen hindring for at vi kan drifte Eidskog kommune godt hvis vi prioriterer hva vi vil bruke de inntektene vi har til, det er det som er politikk. Å være på denne lista betyr at vi ikke kan ta opp mere gjeld uten godkjenning av fylkesmannen, men mer gjeld er vel ikke det vi vil stifte nå uansett? Dette er vurderinger som blir utført i de politiske fora hele året og jeg er trygg på at dette blir utført til alles beste også i fremtiden.

Den største bremseklossen/bremseskoen vi kan ha er å ha skylapper på og bare konsentrere seg om hva som sikkert skjedde før, og hvem som stemte hva. Iallefall er jeg og de jeg har kontakt med til daglig mer opptatt av hvordan vi kan få ting bedre til i fremtiden både for gamle og unge i Eidskog.

Takk selv for en god diskusjon og ha en riktig god sommer. Valgkampen blir nok god når den starter ordentlig ;)

Annonse