Gjestelærer på Solbakken

Etter Barhaughøgdas noe syrlige innlegg som indikerer at skolens ledelse forleder tidligere elever til å skrive innlegg ønsker jeg å avvise det, samt presisere at Bryn Holding, en av Solbakkens mange gjestelærere har sett Mark Featherstone sitt innlegg på facebook, og ønsker å ytre sin mening. Innlegget er opprinnelig skrevet på engelsk, men oversatt til norsk av Endre Haukland. Engelsk originalversjon ligger nederst i saken.

Solbakken er en virkelig unik og inspirerende skole, drevet av et dedikert team – det er en non-profit organisasjon som setter elevene i hjertet av alt som de gjør. Kvaliteten på undervisningen, innenfor et slikt støttende læringsmiljø produserer studenter som er både dyktige og modne. Å ha en skole som dette, som er teaterfokusert sikrer at studentene jobber mot et spesialfeltet, de vokser som individer, og som utøvere. Fokuset på en ting – scenekunst – sikrer at de kan blomstre og utvikle seg i en utrolig hastighet.

Jeg er heldig nok til å bli invitert til å undervise ’Shakespearean acting’ på skolen en gang i året. Jeg er en av en rekke spesialiserte lærere i Storbritannia som hentes inn til Solbakken for å arbeide med elevene i denne unike settingen. De nåværende, kontroversielle, planer bekymrer meg sterkt med tanke på fremtidens utdanningstandard på Solbakken. Jeg frykter at den utenforstående investorens planer vil være skadelig for fremtiden og arven etter denne utrolige skolen.

Solbakken er i en tid med vekst, en tid hvor det er ledet av et virkelig dedikert team. Skolens internasjonale forbindelser vokser og studenter går videre til å gjøre store ting! Dette tiden for å støtte arbeidet og menneskene som er der i dag, for å tillate deres visjon å vokse, dette er ikke tiden for privat eierskap og økonomisk usikkert.

Som jeg forstår det, har ikke den potensielle investoren sett arbeidet på skolen eller vist interesse i skolens sterke studieretning. Dette er min primærbekymring elevene og deres framtid er ikke i hjertet av investorens plan, men hjertene og sinnene til de som bygger Solbakken til å være det inspirerende internasjonale læringssenteret det er!

Bryn Holding
Shakespeare skuespiller og regissør

Solbakken is a truly unique and inspirational school, run by a dedicated team – it is a not for profit organisation that places their students at the very heart of all that they do. The quality of teaching, within such a supportive learning environment produces students who are both talented and mature. Having a school such as this, which is theatre focused ensures that the students are working towards a specialism, they grow as individuals as well as performers, and the single strand focus – that of the performing arts – ensures they can thrive and progress at a truly incredible rate.

I am fortunate enough to be invited to teach ‘Shakespearean acting’ at the school once a year, I am one of a number of specialist teachers in the uk who are brought over to Solbakken to work with the students in this unique setting. The current, controversial, plans worry me greatly for the future of the education standards at Solbakken. I fear that the outside investors plans would be detrimental to the future and legacy of this incredible school.

Solbakken is at a time of growth, a time where it is led by a truly dedicated team, it’s international links are expanding and it’s students are going on to do great things! This is a time to support the work and the people who are there currently, to allow their vision to expand, this is not a time for private ownership and financial uncertainly.

From what I can gather the prospective investor has not seen the work at the school or taken interest in the specialist educational side of the school. This is my primary concern the students and their futures are not at the heart of the investors plans yet they are in the hearts and minds of those who are currently building Solbakken to be the truly inspirational international learning centre that it is!

Bryn Holding
Shakespearean actor and director

Vist 103 ganger. Følges av 1 person.
Annonse