Har KrFs landbruksgaranti noen verdi?

Knut Arild Hareide slår fast at KrFs landbrukspolitikk ikke er til salgs. Samtidig uttales det fra KrF at deres viktigste mål med stortingsvalget i 2013 er å få en annen regjering. Hvilken verdi har KrFs landbruksgaranti? Står utsagnet til troende etter valget – etter mulig tautrekking og kamelsvelging rundt bordet med Høyre og Frp? Bondelaget forutsetter det, og vil heie på det. Hedmark Bondelag utfordrer Hedmark KrFs førstekandidat til Stortinget, Geir Byberg, på dette spørsmålet.

Ifølge rapporten Verdiskapning i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark som ble utarbeidet i 2012 står denne verdikjeden for 16 % av all sysselsetting i Hedmark. I mange kommuner står landbruket alene for over 20 % av sysselsettingen. Norsk næringsmiddelindustri er helt avhengig av norske råvarer. Det er av avgjørende betydning for Hedmark at landbruket gis gode rammebetingelser i framtida.

I tida fram mot valget i september vil Norges Bondelag gjøre vurderinger av alle partiers landbrukspolitikk. KrF har i programutkast og i forbindelse med behandlinga av Landbruks- og matmeldinga ”Velkommen til bords” våren 2012 gitt støtte til hovedelementene i den norske landbruksmodellen med importvern, jordbruksforhandlinger og samvirkebasert markedsregulering. Vi vil spesielt peke på formuleringen om at ”de som driver landbruk blir sikret en inntekt på linje med andre yrkesgrupper”. KrF erkjenner at det er et inntektsgap, og at dette må tettes. Det er svært positivt!

Bondelaget har også regnet på KrF sin politikk. Da ser vi at det trengs betydelige løft i overføringer, prisutvikling og investeringer for å nå målet om inntektsnivå på linje med andre grupper. Dette er mål vi deler, og det er i tråd med hva som har vært jordbrukets krav i mange forhandlingsrunder.

I dette bildet hører også forslag fra Dagfinn Høybråten om grunnlovsfestet jordvern. Matjord er en grunnleggende ressurs når vi skal øke norsk landbruksproduksjon med én prosent pr år, for å holde tritt med befolkningsøkningen.

KrFs leder Knut Arild Hareide gjestet Norges Bondelags årsmøte i 2011, og var svært tydelig på at KrFs landbrukspolitikk ikke er til salgs! Dette er siden gjentatt flere ganger, bl.a. av nestleder Hans Olav Syversen og også etter at KrF valgte side når det gjelder regjeringsspørsmålet. Krfs garanti til landbruket er viktig. Det blir derfor svært avgjørende om Hareides utsagn står til troende etter valget. Vi forutsetter det, og vil heie på det.

Garantien fra KrF står i kontrast til det Høyre/Frp tilbyr landbruket. Hvordan skal de borgerlige partiene enes om landbrukspolitikken?

KrF vil ha ny regjering, og de har bestemt seg for å samarbeide med Høyre og Frp. Det er derfor med stor interesse vi konstaterer at landbrukspolitikken er et område der disse partiene ikke har til hensikt å ha noe felles plattform. De erkjenner at avstanden er stor. KrF representerer et gledelig ytterpunkt. Retningen for landbruket får vi derfor ikke vite noe mer om fra borgerlig side før etter valget, og disse partiene peker på helt ulik retning. Dette fører til stor usikkerhet om landbrukets rammebetingelser ved en eventuell borgerlig valgseier.

Vi vet fra programforslagene for FrP og Høyre at de ser for seg radikale endringer i landbrukspolitikken, endringer som kan få som konsekvens ulønnsom produksjon og mindre norsk mat. I ei tid med sterk befolkningsvekst internasjonalt og i Norge, og med truende klimaendringer, er det direkte uansvarlig og umoderne.

Når Bondelaget tar programforslagene fra Frp og Høyre på alvor og regner på utslagene, protesteres det vilt. Det forteller oss at slike beregninger ikke er gjort av partiene sjøl, og at politikk formes ut fra antakelser og politisk prinsipprytteri. I og for seg ingen nyhet, men likevel bekymringsfullt for landbrukets utøvere og for unge som vurderer å satse på matproduksjon.

Vi ser fram til klar og tydelig støtte fra KrF til nødvendige tiltak og politikk også ved kommende oppgjør. Det er resultatene som teller!

Einar Myki
Hedmark Bondelag

Vist 80 ganger. Følges av 1 person.
Annonse