Hva skal til for å lykkes med integrering i Kongsvinger kommune?

Er det gratis språkopplæring i barnehagen, tilrettelagt norskopplæring i skolen, aktivitetstilbud i SFO, norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening, eller er det noe mer? Og, er ikke integrering noe dypere, noe videre? Er det ikke og å fungere i den praktiske hverdagen i lokalsamfunnet? Og er det ikke det å ha en felles hverdag sammen med norskkulturelle familier i nærområdet?

Vi mener at språket er den viktigste delen av det å bli integrert. Forstår du ikke språket eller sliter med å bli forstått, er det vanskelig å bli en del av det nye landet og kulturen. Det finnes eksempler på dårlig integrering som følge av dårlige språkferdigheter. Innvandrere med samme bakgrunn har en tendens til å danne grupper som isolerer seg, noe som vanskeliggjør integreringen. Det er og viktig at det blir tilrettelagt språkkurs for folk med minoritetsbakgrunn, fra barnehage, skole og Sfo, og gjennom arbeids- og norsktrening.

Arbeid er en av de beste måtene å integrere folk på, fordi innvandrere får en mulighet til å bli kjent med nye mennesker og den norske kulturen. De som klarer å komme ut i arbeid har lettere for å lykkes i samfunnet. Gjennom å rekruttere folk som kan være en faglig ressurs, men kanskje ikke har et norsk navn, kan arbeidsplassen bli enda bedre. Mange liker å ansette folk som er like seg selv, men gjennom å være modig og sette objektive kompetansekrav øverst i rekrutteringssammenheng, vil det gi bedre resultater på lengre sikt.

For å lykkes med integreringen er det viktig å starte så tidlig som mulig. En betydningsfull faktor er å få innvandrerbarna inn i barnehager og Sfo. Allerede her starter en viktig del av intergreringen.

For å forstå andres kulturer og levemåter er det viktig at vi lærer og får kunnskap om hverandre. Mye av fremmedfrykten oppstår fordi man har for lite kunnskap om hverandres kulturer. Skal vi lykkes må vi være åpne og uten fordommer.

Integrering handler om at noen går foran og viser vei for andre, for vi lever i et flerkulturelt samfunn, og vi må finne en vei som gjør at du og jeg kan leve side ved side, og ha forståelse og kunnskap om hverandres bakgrunn og levesett, uansett hvor du er fra.

Iran Moravati og Lars-Einar Hagen
Listekandidater for Kongsvinger Arbeiderparti

Vist 552 ganger. Følges av 1 person.
Annonse