Høyre i ny drakt?

På skolen lærte vi i sin tid at Høyre var et konservativt parti. Konservativt – hadde som betydning «å bevare» – eller «ta vare på/ bevare det bestående lærte vi. Den gang fremsto Høyre som et parti man kunne stole på – uavhengig av politisk ståsted, selv om Høyre var Høyre også den gang. Motsetningen til det å være konservativ – er å være radikal.

Så kom Fremskrittspartiet på banen. Med dem fikk vi liberalismen inn – men i en fornyet drakt. Liberalismens opprinnelig mål, var å begrense politisk makt og fremheve individets rettigheter. Fremskrittspartiet politikk i dag – betegnes som «nyliberalisme». Litt vanskelig å definere – men formålet synes å være å begrense politisk makt og la kapitalen fremheve individets rettigheter – under dekke av begrepet «frihet». I praksis betyr det at den som har kapital skal ha «frihet» til å undertrykke andre (les; Ny Arbeidsmiljølov, fri fremvekst av sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet mv).

Et samfunn, består av mange enkeltmennesker. Skal man få et samfunn til å fungere, er man avhengig av å styre det i et fellesskap. Den erkjennelsen dannet grunnlaget også for Høyre – den gangen partiet var et konservativt parti.
Slik er det ikke lengre i dag. Høyre er i dag blitt symbolet på sentralisering og privatisering/ kapitalmakt – om nødvendig med tvang (les bl.a. kommunereformen). Høyre fremstår i dag som en trussel mot demokratiet og demokratiske beslutningsprosesser (les: Eksempelvis utestengelse av parter i arbeidslivet ved utvalgsarbeid, det massive nei til EU-synet som råder i Norge).

Sosialdemokratiet som ble etablert etter andre verdenskrig, hadde som formål alle skal behandles individuelt, likt og med respekt (opprinnelsen var frihet –likhet og brorskap). Gjennom kollektive tariffavtaler, har arbeidstakere i dag i stor grad vunnet sin frihet fra undertrykkelse og klasseskille (selv om klasseskille dessverre igjen blir mer og mer synlig i vår tid – og er blitt en langt viktigere del av Høyres politikk under Erna Solbergs ledelse).

Med bakgrunn o ovenstående er min påstand er at Høyre ikke lengre er et konservativt parti – og i hvert fall ikke et parti man kan stole på. Høyre har fått en ny drakt – og fremstår som nyliberalistisk på linje med Fremskrittspartiet. Alle de fagre løftene som ble presentert foran Stortingsvalget i 2013 synes å være glemt.

Wegard Harsviks bok «Blåkopi» – viser oss hvordan Erna Solberg/ Høyre faktisk har brukt Fredrik Reinfeldt/ Moderatarne i Sverige sin oppskrift både for å få flertall ved Stortingsvalget i 2013 – og for å gjennomføre tilsvarende politikk i Norge i ettertid. Med andre ord, Erna Solberg har dratt Høyre ganske tett inntil Fremskrittspartiet politisk, og fremstår i dag som et nyliberalistisk parti, og et parti man ikke kan stole på (Les. Solberg benektet at hun sto for det som innholdet i boka “Blåkopi” omtaler før Stortingsvalget i 2013).

Man kan dermed fastslå at de endringene som har funnet sted i Høyres ideologi – og praktiske politikk – ikke har noen ingen ting med «konservatisme» å gjøre! Tvert om! Høyre fremstår i dag som et parti som driver utbyttepolitikk på sin egen befolkning (les privatisering av offentlige tjenester/ skatteplanlegging for kapitalen)!

Høyre bruker i dag – sammen med Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti – enhver anledning til å selge ut nasjonen Norges felles verdier, og gi innpass til utenlandske kapitalinteresser og multinasjonale selskaper, som i hovedsak er innrettet på å skumme fløten av norske eierinteresser.

Derfor skjer det at Fremskrittspartiet og Høyre (og andre markedsliberalister) – sammen med EU/ EØS-avtalen – bruker enhver mulighet til å bygge ned velferdssamfunnet og finansieringen av den (“Hellas-syndromet” – hvor det offentlige bruker mer penger enn hva de får inn), svekke demokratiet og demokratiske beslutningsprosesser, avvikle den suverene rettsstaten, selge ut infrastruktur, eiendom og ressurser, og inngå ikke-reversible handelsavtaler mv internasjonalt. Kapitalen skal med andre ord ha frihet for å undertrykke andre – inklusive den befolkningen de er valgt av og for.

Det som er trist, er at det er mer en to år igjen før man kan få kvittet seg med den sittende regjering og deres støttepartier. Men velgerne har muligheten til å sende noen kraftige signaler ved årets kommune- og fylkestingsvalg, om at Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkepartis politikk er lite ønskelig for Norge. Gjør det – og benytt stemmeretten!

Vist 323 ganger. Følges av 1 person.
Annonse