Viser arkivet for juni, 2014

KOMGSVINGERS STRATEGI

På neste kommunestyremøte ,12.06.14,regner jeg med at Kongsvingers strategi skal revideres.Kommunen har en strategi som inneholder svært mye bra.Det nye utkastet finnes på kommunens nettside formannskapssak 037.14.Kommunen er på rett veg, men i Statistisk sentralbyrås Kostra-database som gir oversikt over tjenesteområder får man et årlig øyeblikksbilde/status av tjenesteleveranser i den enkelte kommune sammenlignet med landets øvrige kommuner. Dette viser at vår kommune har et betydelig forbedringspotisenale innenfor mange områder.
Personlig synes jeg kommunestrategien er god bortsett fra dens Hovedmål; BEFOLKNINGSVEKST OVER LANDSGJENNOMSNITT.
Befolkningsvekst gir ingen pålitlig kvalitetsforbedring i Kongsvinger, men på kort sikt mer penger i kommunekassen. Innbyggerveksten hittil har i liten grad utjevnet skjevheter i befolkningsstrukturen. I dag vet vi ikke hvilke utgifter befolkningsveksten medfører i fremtiden. På meg virker befolkningsvekst som hovedmål ikke særlig bedre enn en bedrift som setter antall medarbeidere som hovedmål. Verdiskapingen må følge med. Befolkningsvekst passer bedre som et viktig delmål.
Kongsvinger konkurrerer med andre kommuner om produktive innbyggere,bedrifter og etater. Eneste måten vi kan skaffe oss konkurransemessige fortrinn fremfor andre kommuner er å sikre oss kompetanse innen viktige samfunnsbyggende områder raskere enn konkurrentene.
Kommunen vil være bedre tjent med et hovedmål som beskriver hvor vi vil og kvalitet måles (Kostra) og ikke kun er et innbyggervekst antall uten relasjon til samfunnskvalitet.Vårt ønske må være å utvikle en konkurransedyktig attraktiv kommune med god økonomi som kommer høyt opp på rangeringen. Et hovedmål som dekker hva jeg nevner er; KONKKURRANSEDYKTIG REGIONSENTER I VEKST.
Innlegget over er min personlige mening og skrevet i håp at du som leser raskt kan gi meg en bedre hovedmål.

Barnas "arbeidstid"

Jeg leser ut fra Kostra at en veldig stor del av landets barnehagebarn har lengre “arbeidstid” enn sine foreldre. I 2013 var det over 264000- tohundreogsekstifire tusen barn som hadde oppholdstid 41 eller flere timer pr uke. Den nest største gruppa av barn var på noe over10000- ti tusen barn, og disse hadde oppholdstid under 41 timer pr uke. Sist gang jeg sjekket, har de fleste voksne i hundre prosent stilling gjennomsnittlig 37,5 timers arbeid pr uke. Hva er det som gjør at vi voksne tror vi kan kreve så mye mer av barna våre enn vi krever av oss selv?

Til sammenlikning kan det nevnes at i vårt naboland, Sverige, blir det ansett som en selvfølge at barnet kun har den oppholdstiden som tilsier foreldrenes arbeidstid+ transport mellom jobb og barnehage. Inntrykket er at i Norge skal foreldre både trene, handle og kanskje vaske hus mens barna er i barnehagen, i tillegg til jobben..
Ja, for det er vel i barnehagen barna skal lære seg hva et liv innebærer??
Hva med å se noe av voksenrollen til foreldrene – det er mye fin “mat” til leken, det..

Mvh Kristin K. G. Ødegaard, barnehagelærer