Viser arkivet for juni, 2015

Pliggen i Lia.Kongsvinger

Pliggen Rundt husene i Lia, Kongsvinger

Siden 1970, har mange mennesker oppevd store økonmiske tap, pga. Kongsvinger kommune, nektet å gjøre noe med dreneringen. Hadde Kongsvinger kommune begynt på toppen av Lia, og drenert store diker, med dertil hørende store kommunale kummer, ville eirene av HUSENE, sine aldri fått slike stor utgifter, pga. vannet og tilsiget til sine hus, der oppe.

Men, dessverre , da vi drev med maskiner der oppe, og hjalp følk med røtine blaute kjellere, og tilsig av pligg, hørte IKKE kommunen på oss mht. råd. De som ble utsatt og fortsatt blir det i dag, de må betale dyrt for avrenningen til deres private boliger.

Dette bør kommunen vedkjenne seg og gi støtte via einendomskatten.

Mvh. Knut o. Hagen (Maskinfører dengang, for Thor Hagen, Roverud).

Den viktige kulturen

Kultur er mellommenneskelig aktivitet og produktene av det som skapes av oss mennesker – enten det er til å ta og føle på, som for eksempel håndball og fotball eller det er mindre håndfaste følelser og opplevelser, som for eksempel vår felles historie og lokale kulturminner. Kongsvinger Arbeiderparti mener at begge disse ytterpunktene og alt i mellom, er viktige i vår hverdag, både for enkeltpersoner og for oss alle som en del av fellesskapet. Kultur skaper samhørighet og identitet på alle nivåer – for den enkelte, for byen og for kommunen.

I Kongsvinger har vi mange kulturelle møtesteder, enten det er teater, kunst, museer, musikk, idrett, en forkjærlighet for biler, håndverk eller håndarbeid. Å opprettholde en bredde i kulturlivet er viktig slik at alle kan finne et område man føler at man behersker og et miljø som man trives i. Derfor er det viktig at vi som kommune legger til rette for at alle har mulighet til å delta. Kongsvinger Arbeiderparti ønsker derfor å holde prisen for deltakelse på et akseptabelt nivå slik at terskelen blir så lav som mulig.

Kongsvinger Festning og Øvrebyen er kanskje den største identitetsskapende kulturskatten i vår region og det som skaper mest lokalpatriotisme, ved siden av lokale idrettslag og idrettsutøvere som gjør det godt på nasjonalt og internasjonalt nivå. Suksesshistorier som Øvrebyen er gode å tenkte med når vi snakker om å legge til rette for videreutvikling av Kongsvingers identitet og vår felles historie. Samtidig må vi heller ikke stivne i fortiden, men utvikle oss for fremtiden. Derfor mener Kongsvinger Arbeiderparti at utviklingen og fortetting av for eksempel Midtbyen må gjøres med skjønnsom hånd.

Et rikt kulturliv er viktig for oss som bor her, både som deltakere og brukere. I tillegg er kultur viktig for å skape og inkludere andre i vår felles identitet. Mye tyder på at steder med sterk identitet og fellesskapsfølelse også er de stedene som er mest attraktive for nyetablering og tilflytting. For Kongsvinger Arbeiderparti er det derfor viktig å legge til rette for nyskaping i samhandling med videreutvikling av Kongsvingers identitet og felles historie.

Kollektivtilbud Timeekspress

Timeekspress ble opprettet i 1998, og har siden vært en god aktør som har gitt et godt kollektivtilbud som har knyttet Kongsvinger og Sørfylket mot vår hovedstad.

Ruteendringer fra 22.06.2015 medfører at det blir færre avganger med Timeekspress, og at det medfører utfordringer for de reisende som mister dette tilbudet.

Kongsvinger Arbeiderparti vil derfor arbeide for å bevare/styrke dette tilbudet, og her er noen argumenter for dette:

- Kongsvinger sammen med sørfylket er pendlerkommuner, og dette rutetilbudet dekker og binder sammen Hedmark og Akershus etter E 16,, og Oslo Lufthavn.

- Viktig for tilflytting og befolkningsvekst og ha gode og attraktive kollektivtilbud.

- Miljøvennlig kollektivtilbud.

- Bevare arbeidsplasser.

Kongsvinger Arbeiderparti vil gjerne ha et tverrpolitisk samarbeid for å sikre dette tilbudet.

Kongsvinger Arbeiderparti sitt partiprogram for 2015-2019 er også kollektivtilbud for buss med i programmet hvor partiet ønsker hyppige avganger til Oslo.

Kollektivtilbud mot Hamar og et godt kollektivtilbud i distriktene er også med i programmet.

Kongsvinger Arbeiderparti vil også samarbeide med kommunepartier innad i partiet for å arbeide for felles interesser og arbeide for å legge til rette for et godt kollektivtilbud i sørfylket.

For Kongsvinger Arbeiderparti og Listekandidater

May Britt Sletten

Svein Bjørklund

Einar Martin Eilertsen

Alf-Tore Pedersen

Hva skal til for å lykkes med integrering i Kongsvinger kommune?

Er det gratis språkopplæring i barnehagen, tilrettelagt norskopplæring i skolen, aktivitetstilbud i SFO, norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening, eller er det noe mer? Og, er ikke integrering noe dypere, noe videre? Er det ikke og å fungere i den praktiske hverdagen i lokalsamfunnet? Og er det ikke det å ha en felles hverdag sammen med norskkulturelle familier i nærområdet?

Vi mener at språket er den viktigste delen av det å bli integrert. Forstår du ikke språket eller sliter med å bli forstått, er det vanskelig å bli en del av det nye landet og kulturen. Det finnes eksempler på dårlig integrering som følge av dårlige språkferdigheter. Innvandrere med samme bakgrunn har en tendens til å danne grupper som isolerer seg, noe som vanskeliggjør integreringen. Det er og viktig at det blir tilrettelagt språkkurs for folk med minoritetsbakgrunn, fra barnehage, skole og Sfo, og gjennom arbeids- og norsktrening.

Arbeid er en av de beste måtene å integrere folk på, fordi innvandrere får en mulighet til å bli kjent med nye mennesker og den norske kulturen. De som klarer å komme ut i arbeid har lettere for å lykkes i samfunnet. Gjennom å rekruttere folk som kan være en faglig ressurs, men kanskje ikke har et norsk navn, kan arbeidsplassen bli enda bedre. Mange liker å ansette folk som er like seg selv, men gjennom å være modig og sette objektive kompetansekrav øverst i rekrutteringssammenheng, vil det gi bedre resultater på lengre sikt.

For å lykkes med integreringen er det viktig å starte så tidlig som mulig. En betydningsfull faktor er å få innvandrerbarna inn i barnehager og Sfo. Allerede her starter en viktig del av intergreringen.

For å forstå andres kulturer og levemåter er det viktig at vi lærer og får kunnskap om hverandre. Mye av fremmedfrykten oppstår fordi man har for lite kunnskap om hverandres kulturer. Skal vi lykkes må vi være åpne og uten fordommer.

Integrering handler om at noen går foran og viser vei for andre, for vi lever i et flerkulturelt samfunn, og vi må finne en vei som gjør at du og jeg kan leve side ved side, og ha forståelse og kunnskap om hverandres bakgrunn og levesett, uansett hvor du er fra.

Iran Moravati og Lars-Einar Hagen
Listekandidater for Kongsvinger Arbeiderparti