Viser arkivet for stikkord høyre

Det er på tide å fjerne formueskatten

Det er på høy tid å fjerne formueskatten. Hvorfor? Den særnorske skatten rammer utelukkende norske bedrifter, og setter norske arbeidsplasser i fare. Den er gründerfientlig ved at den skattelegger eiendeler til nyetablerte bedrifter uavhengig om de går med overskudd eller ikke. Den rammer også pensjonister som har arbeidet hardt hele livet for å betale ned lånet på huset sitt.

I sitt innlegg i HA 25.07.13, forsøker Fred Kristian Norstad fra AP å rettferdigjøre formueskatten. Innpakket i overskriften «Alle skal bidra», unnlater han å forklare hvilken urettferdig effekt formueskatten faktisk har for pensjonister og norsk næringsliv. Det er venstresidens måte å vise at også de rikeste må bidra, men i praksis skaper den store problemer for små og mellomstore bedrifter. Bedrifter som skaper arbeidsplasser i Norge og Hedmark.

I Hedmark vet vi veldig godt at små og mellomstore bedrifter er selve ryggraden i det lokale næringslivet. Disse bedriftene skal skape våre fremtidige arbeidsplasser i Hedmark, men de møter stadig større konkurranse fra det globale samfunnet. Formueskatten gjør sitt beste for å slå beina under bedriftene våre, og dermed også for arbeidsplassene. Et godt eksempel er den norskeide familiebedriften Aas bryggerier i Drammen. Der må eierne ta utbytte (som også skattlegges) av selskapet utelukkende for å betale formuesskatt, mens danskeide Ringnes – en av deres argeste konkurrenter – slipper. Dette gir utenlandske eiere en stor konkurransefordel, og setter norsk industri og arbeidsplasser i fare.

I politikk er symboler viktig. Men det går riktig galt av sted dersom symbolene totalt trumfer fornuften. Formueskatten er et eksempel på det. Det finnes rett og slet ingen god grunn til at norske berifter som for eksempel Aas bryggerier skal betale formuesskatt mens deres utenlandske konkurrenter slipper. Formueskatten oppleves også som dypt urettferdig for pensjonister og andre med høy formue, men lav inntekt.

I Høyre mener vi at det finnes bedre måter å bidra på enn ved å ilegge en skatt som treffer pensjonister og norske arbeidsplasser. Vi ønsker å investere i både dagens og fremtidens arbeidsplasser. Derfor ønsker Høyre å trappe ned og på sikt fjerne formueskatten.

Alexander Gubberud
Leder Hedmark Unge Høyre

En Mer Solidarisk Helsepolitikk

Det har dessverre utviklet seg slik under den sosialistiske regjeringen, at det kun er de rike, og de som tar seg råd til helseforsikring, som nyter godt av alle de private helsetilbudene.
De som ikke har råd til dette, blir pent nødt til å stelle seg i helsekøen.
Høyre ønsker at alle skal få tilgang til de private klinikkene på lik linje som kun de ”rike” har anledning til i dag. Høyre mener det er uforsvarlig og lite lønnsomt å ha arbeidere utenfor arbeid i lengre tid enn nødvendig. Derfor ser vi det som helt naturlig og sende enhver forbruker av helsetjenesten til det stedet som kan effektivisere behandlingen så fort som mulig. Det er rett og slett usolidarisk at helseminister Støre skal kunne kjøpe seg ut av køen, mens vi andre pent må vente i hans køer.
Vi må få ned helsekøene, vi må behandle de som har behov for det hurtigst mulig og få de som skal tilbake i arbeid, tilbake i arbeid. I dag blir de sittende og vente.
Vi mener du fortjener friheten til å velge hvor du skal behandles selv.

Pr. i dag så finnes det masse ledig kapasitet i helse Norge, men sosialistene har bestemt seg for at de ikke ønsker å bruke de private mulighetene, de mener det er unødvendig og kostbart.
Høyre mener det er selvfølge å bruke de midler vi har, for hjelpe deg så fort som overhode mulig uavhengig av hvilke økonomisk situasjon du er i.

En solidarisk helsepolitikk er når vi gir alle like muligheter, å det ønsker Høyre å gi alle i det ganske land.

Fastleger og aldersgrense

Eidskog kommune har nylig sagt opp avtalen med en av sine fastleger. Gjennom en reportasje i Glomdalen fikk vi vite at det opprører mange av pasientene hennes. Eidskog Høyre har i dag fått et brev fra aksjonsgruppen, vedlagt i overkant av 150 underskrifter, hvor de ber om at saken blir løftet fra administrativt til politisk nivå. Brevet er også sendt Ordfører og lederne for de øvrige politiske partiene i Eidskog.
Ordføreren og Rådmannen har rett i at avtaler mellom Eidskog kommune og den enkelte fastlege er et administrativt anliggende. Derfor kan ikke vi som politikere uten videre løfte denne saken opp til politisk nivå, selv om vi har forsåelse for frustrasjonen over å miste en godt likt fastlege. Det er allikevel vesentlige sider ved denne saken som er av politisk karakter. Slike prinsipielle politiske forhold kan gi grunnlag for politisk behandling:
- Et av de viktigste prinsippene i pensjonsreformen er at de som vil skal få fortsette å arbeide så lenge de ønsker det og behersker jobben. En sentral avtale mellom Legeforeningen og KS gir kommunen anledning til å si opp avtalen når legen passerer 70 år. En oppsigelse som er begrunnet i legens alder fremstår som politisk “umusikalsk” når legen fortsatt har autorisasjon.
- Det er i diskusjonene blitt hevdet at Eidskog har fattet en prinsippavgjørelse om at vi ikke skal ha fastleger som er eldre enn 70 år. Både pensjonsreformens intensjon og de vansker vi har med å få besatt legestillinger i Eidskog tilsier at Kommunestyret bør ta dette vedtaket opp til ny vurdering.
- Når en avgjørelse som kommunen har tatt skaper så stor frustrasjon som i dette tilfellet, er det grunn til å vurdere om alt er gjort på riktig måte fra kommunens side. Det kan være om oppsigelsen er gjort på korrekt måte, om fastlegens pasienter blir ivaretatt på en god måte etc. Kommunestyrets organ for å gjennomføre en slik vurdering er Kontrollutvalget. I Eidskog har hvert av de politiske partiene en representant i dette utvalget.
Undertegnede, som er Eidskog Høyres representant i Kontrollutvalget, vil be om at denne saken settes på sakslisten til det første møtet i Kontrollutvalget. Da vil vi drøfte de momentene som jeg har nevnt over og rapportere videre til kommunestyret.
Aksjonsgruppen får i dag et brev fra Eidskog Høyre om at vi vil ta opp saken i Kontrollutvalget. Brevet legges også ut på Eidskog Høyres hjemmesider