Viser arkivet for stikkord fastlege

Fastleger og aldersgrense

Eidskog kommune har nylig sagt opp avtalen med en av sine fastleger. Gjennom en reportasje i Glomdalen fikk vi vite at det opprører mange av pasientene hennes. Eidskog Høyre har i dag fått et brev fra aksjonsgruppen, vedlagt i overkant av 150 underskrifter, hvor de ber om at saken blir løftet fra administrativt til politisk nivå. Brevet er også sendt Ordfører og lederne for de øvrige politiske partiene i Eidskog.
Ordføreren og Rådmannen har rett i at avtaler mellom Eidskog kommune og den enkelte fastlege er et administrativt anliggende. Derfor kan ikke vi som politikere uten videre løfte denne saken opp til politisk nivå, selv om vi har forsåelse for frustrasjonen over å miste en godt likt fastlege. Det er allikevel vesentlige sider ved denne saken som er av politisk karakter. Slike prinsipielle politiske forhold kan gi grunnlag for politisk behandling:
- Et av de viktigste prinsippene i pensjonsreformen er at de som vil skal få fortsette å arbeide så lenge de ønsker det og behersker jobben. En sentral avtale mellom Legeforeningen og KS gir kommunen anledning til å si opp avtalen når legen passerer 70 år. En oppsigelse som er begrunnet i legens alder fremstår som politisk “umusikalsk” når legen fortsatt har autorisasjon.
- Det er i diskusjonene blitt hevdet at Eidskog har fattet en prinsippavgjørelse om at vi ikke skal ha fastleger som er eldre enn 70 år. Både pensjonsreformens intensjon og de vansker vi har med å få besatt legestillinger i Eidskog tilsier at Kommunestyret bør ta dette vedtaket opp til ny vurdering.
- Når en avgjørelse som kommunen har tatt skaper så stor frustrasjon som i dette tilfellet, er det grunn til å vurdere om alt er gjort på riktig måte fra kommunens side. Det kan være om oppsigelsen er gjort på korrekt måte, om fastlegens pasienter blir ivaretatt på en god måte etc. Kommunestyrets organ for å gjennomføre en slik vurdering er Kontrollutvalget. I Eidskog har hvert av de politiske partiene en representant i dette utvalget.
Undertegnede, som er Eidskog Høyres representant i Kontrollutvalget, vil be om at denne saken settes på sakslisten til det første møtet i Kontrollutvalget. Da vil vi drøfte de momentene som jeg har nevnt over og rapportere videre til kommunestyret.
Aksjonsgruppen får i dag et brev fra Eidskog Høyre om at vi vil ta opp saken i Kontrollutvalget. Brevet legges også ut på Eidskog Høyres hjemmesider