Viser arkivet for stikkord holding

Gjestelærer på Solbakken

Etter Barhaughøgdas noe syrlige innlegg som indikerer at skolens ledelse forleder tidligere elever til å skrive innlegg ønsker jeg å avvise det, samt presisere at Bryn Holding, en av Solbakkens mange gjestelærere har sett Mark Featherstone sitt innlegg på facebook, og ønsker å ytre sin mening. Innlegget er opprinnelig skrevet på engelsk, men oversatt til norsk av Endre Haukland. Engelsk originalversjon ligger nederst i saken.

Solbakken er en virkelig unik og inspirerende skole, drevet av et dedikert team – det er en non-profit organisasjon som setter elevene i hjertet av alt som de gjør. Kvaliteten på undervisningen, innenfor et slikt støttende læringsmiljø produserer studenter som er både dyktige og modne. Å ha en skole som dette, som er teaterfokusert sikrer at studentene jobber mot et spesialfeltet, de vokser som individer, og som utøvere. Fokuset på en ting – scenekunst – sikrer at de kan blomstre og utvikle seg i en utrolig hastighet.

Jeg er heldig nok til å bli invitert til å undervise ’Shakespearean acting’ på skolen en gang i året. Jeg er en av en rekke spesialiserte lærere i Storbritannia som hentes inn til Solbakken for å arbeide med elevene i denne unike settingen. De nåværende, kontroversielle, planer bekymrer meg sterkt med tanke på fremtidens utdanningstandard på Solbakken. Jeg frykter at den utenforstående investorens planer vil være skadelig for fremtiden og arven etter denne utrolige skolen.

Solbakken er i en tid med vekst, en tid hvor det er ledet av et virkelig dedikert team. Skolens internasjonale forbindelser vokser og studenter går videre til å gjøre store ting! Dette tiden for å støtte arbeidet og menneskene som er der i dag, for å tillate deres visjon å vokse, dette er ikke tiden for privat eierskap og økonomisk usikkert.

Som jeg forstår det, har ikke den potensielle investoren sett arbeidet på skolen eller vist interesse i skolens sterke studieretning. Dette er min primærbekymring elevene og deres framtid er ikke i hjertet av investorens plan, men hjertene og sinnene til de som bygger Solbakken til å være det inspirerende internasjonale læringssenteret det er!

Bryn Holding
Shakespeare skuespiller og regissør

Solbakken is a truly unique and inspirational school, run by a dedicated team – it is a not for profit organisation that places their students at the very heart of all that they do. The quality of teaching, within such a supportive learning environment produces students who are both talented and mature. Having a school such as this, which is theatre focused ensures that the students are working towards a specialism, they grow as individuals as well as performers, and the single strand focus – that of the performing arts – ensures they can thrive and progress at a truly incredible rate.

I am fortunate enough to be invited to teach ‘Shakespearean acting’ at the school once a year, I am one of a number of specialist teachers in the uk who are brought over to Solbakken to work with the students in this unique setting. The current, controversial, plans worry me greatly for the future of the education standards at Solbakken. I fear that the outside investors plans would be detrimental to the future and legacy of this incredible school.

Solbakken is at a time of growth, a time where it is led by a truly dedicated team, it’s international links are expanding and it’s students are going on to do great things! This is a time to support the work and the people who are there currently, to allow their vision to expand, this is not a time for private ownership and financial uncertainly.

From what I can gather the prospective investor has not seen the work at the school or taken interest in the specialist educational side of the school. This is my primary concern the students and their futures are not at the heart of the investors plans yet they are in the hearts and minds of those who are currently building Solbakken to be the truly inspirational international learning centre that it is!

Bryn Holding
Shakespearean actor and director

Hei, Odalen!

Her kommer noen motforestillinger og tilsvar fra en med lokal forankring. (Jeg flyttet til Sør-Odal i 1985. Til tross for en litt eksotisk dialekt har jeg bodd flere år i denne kommunen enn noe annet sted i verden, og har et barn som er født på Kongsvinger sykehus og oppvokst på Skarnes (Tronbøl barnehage, Korsmo skole og Sør-Odal ungdomsskole). Dette gir en viss forankring.

Jeg arbeidet på Solbakken folkehøgskole fra 1985 til 1996, på Bårdar Akademiet i Oslo fra 1996 til 2006 (da jeg dagpendlet i 6 år, som utallige andre odølinger) og fra 2006 igjen på Solbakken. Jeg var rektor på skolen da Det Norske Totalavholdsselskap (DNT), som eide og drev skolen fra 1946 til 2007, solgte eiendommen til Sør-Odal kommune, og skoledriften ble omorganisert og nyetablert i en stiftelse.

Jeg reagerer sterkt på følgende uttalelse fra Øystein Barhaughøgda: ”Når mye av nødvendig kontraktbestemt vedlikehold ikke er fulgt opp, er det da riktig å selge eiendommen for 1,5 M tilbake til mange av de samme personene som i 2007 solgte eiendommen for 15 M til kommunen?”

Hvis dette er en utbredt oppfattelse, er det viktig å få presisert at det ikke var de ansatte på Solbakken som solgte eiendommen. Det var heller ikke skolen eller skolens ansatte som fikk disse 15 millionene. Tidligere eier solgte til Sør-Odal kommune uten at noen av skolens ansatte var involvert i prosessen. Undertegnede hadde derimot mye jobb med å skaffe startkapital til stiftelsen. Sør-Odal kommunestyre vedtok enstemmig å gå inn med kr. 100.000, og til sammen fikk vi inn 500.000 kroner. 100.000 kroner er altså summen kommunen har brukt på Stiftelsen Solbakken folkehøgskole, – ikke 15 millioner. Vi var veldig glade for at kommunen ville være med i stiftelsen, og vi har alltid hatt et godt og nært samarbeid med mange av kommunens ulike etater.

Jeg har også stort behov for å imøtegå følgende påstand i Øystein Barhaughøgdas innlegg: ”En eiendom som til nå har vært isolert fra Odalens befolkning og tilrettelagt noen få.”

Helt siden vi startet revylinjen i 1990, har vi invitert Odalens befolkning til forestillinger og andre åpne arrangementer. Vi har også samarbeidet med lokale aktører i noen av forestillingene våre.
Da jeg kom tilbake som rektor i 2006, var omdømmebygging i lokalmiljøet min viktigste jobb i tillegg til å sikre høy kvalitet på elevenes undervisning. Jeg henvendte meg til lokalt næringsliv og til mange av Sør-Odals lag og foreninger, og fikk raskt et godt samarbeid bl.a. med Sør-Odal sanitetsforening. De hjalp oss å finansiere en feriekoloni for kommunens barn i 2007. Dette ble slått stort opp i Glåmdalen, med dobbeltsider i avisen 23. juni og 11. august samme år. Tittelen på det siste oppslaget er ”Solbakken for hele bygda”. Her utdypes noen av planene for utstrakt samarbeid med unge og eldre i Sør-Odal. En del av disse planene har vi klart å realisere. ”Saniteten” er her på ukesbasis hele vinteren i tillegg til å arrangere sin store middag for enslige og eldre her en gang i året, og vi er fast innslag på vårtreffet de arrangerer på Skogtun sammen med Sør-Odal Rotaryklubb.

Vi besøker årlig barnehagene i kommunen med teater og leker, vi har hatt faste lesestunder for barn på biblioteket, vi har produsert forestilling for de yngste av Odal Sparebanks ”kunder” på Milepælen, i flere år har vi produsert barneforestillinger for distriktets tredjeklassinger gjennom Den kulturelle skolesekken. Når det gjelder samarbeidet med Sør-Odal ungdomsskole, henviser jeg til Gudbrand Ødegårds innlegg i Min mening-spalten mandag 10.09.
Vi arrangerte åpen dag med kafé for kommunens nye landsmenn sammen med kulturetaten i Sør-Odal i forbindelse med mangfoldsåret, vi skrev, produserte og spilte forestillingen ”Gjenklang” for elever i videregående skole i forbindelse med TV-aksjonen 2008 (Blå Kors), og samarbeidet i den forbindelsen med helsestasjon for ungdom både i denne og 6 andre kommuner i Hedmark og Oppland.

I mai 2012 produserte vi en holdningskampanjefilm for Tannhelsetjenesten i samarbeid med ungdomsskoleelever fra Sør-Odal og Kongsvinger. Denne skal vises på alle offentlige tannlegekontor i Hedmark.

Vi har deltatt mange ganger på julegrantenningen som arrangeres av Sør-Odal handelsstands-forening, vi har bidratt flere ganger på store arrangementer hos Rescon Mapei, vi har deltatt på Odalstunet i forbindelse med grunnskolens tundager i mange år, og vi har underholdt på utallige julebord, jubiléer og andre festligheter i kommunen vår. Jeg tør å påstå at vi har bevist og stadig beviser at Solbakken er for alle i Sør-Odal.

Med vennlig hilsen
Hilde Njøs, lokalt forankret

Solbakken og lokalt samarbeid

Solbakken folkehøgskole er veldig åpen for å samarbeide med lokale og ikke-lokale aktører. Hvert år har vi besøk av flere skolerevyer fra Oslo, og tidligere elever bringer hundrevis av barn hit på sommerkurs for å nevne et par eksempler. Rektor Rune Sødal skriver om lokale samarbeid i et tidligere innlegg på Glåmdalens nettsider: ”Hver uke har vi 20 seniordansere som danser og spiser sammen med oss, vi har tilrettelagt for Kristine Bale sin yogavirksomhet, åpnet for barneyoga, kulturskolen har lånt et rom for sine barn gratis, vi har kampsport for interesserte i området og nå starter et swingkurs.

Jeg ønsker å fokusere litt på hvordan vårt samarbeid med lokale aktører foregår. Det er veldig positivt med Kristine Bale sin yogavirksomhet i Elisabethstua på kveldene. På dagtid har vi egen undervisning der. Dette er en positiv flerbruk av huset. Dette er en aktivitet som forener fint med det vi driver med. Det hadde for eksempel ikke passet så godt for Kristine sin yoga om vi hadde dansesal i 2 etasjen av Elisabethstua. Det er uforenelige aktiviteter.
En av mine bekymringer er at Øystein Barhaughøgda ønsker å bringe inn mange aktiviteter som ikke forener med vårt opplegg. For eksempel en offentlig kinosal/kulturhus som nødvendigvis må ha inngang gjennom elevenes stue. En kinosal som som ligger i etasjen under pianorommet, et rom vi har begynt å bruke til det, siden Elisabethstua leies ut til Kristine Bale. Dette er to høyst uforenelige aktiviteter.

Vi på Solbakken vet hva vi driver med, vi vet hva formålet med god følkehøgskole er. Vi vet hvilke aktiviteter vi kan bringe inn på tunet uten at det forstyrrer skoledriften, som tross alt er vår hovedgesjeft. Andre aktiviteter må skje på våre premisser, hele tiden med elevenes beste i fokus. Jeg tviler på at Barhaughøgda egentlig vet hva vi driver med. Jeg tviler på at Barhaughøgda egentlig bryr seg om hva vi driver med. Barhaughøgda har ikke vært på en eneste forestilling på Solbakken folkehøgskole såvidt jeg har sett. Er det da rart man blir skeptisk når han melder sin interesse som en kommersiell aktør som ønsker å investere et tosifret millionbeløp?

Solbakken folkehøgskole må eie sine egne bygg! Da kan vi fortsette all oppussingen vi har gjort de siste årene, til tross for at vi ikke har eid byggene. Vi får tilgang på gunstige lån og vi kan ruste opp byggningsmassen i et forsvarlig tempo. Et tempo som ivaretar Solbakkens, elevers, samarbeidspartneres og lokalbefolkningens interesser.

Endre Haukland
Tidligere elev,
tidligere sivilarbeider,
tidligere vandrehjemsvert ved det ulønnsomme vandrehjemmet
nå inspektør og lærer ved Solbakken folkehøgskole