Viser arkivet for stikkord korps

Fylkeskommunal korpsstøtte – oppklaringer og presiseringer

Den siste tiden har det i ulike medier i Hedmark blitt framsatt påstander om at fylkeskommunen bidrar til en rasering av korpstilbudet i Hedmark og Oppland. Blant annet er dette en reaksjon på en avslått søknad om støtte. En klage på dette avslaget ligger til behandling i fylkeskommunens klagenemnd i august, og fylkesrådet vil ikke gå inn i ytterligere behandling av saken før klagenemnda har sagt sitt.

Men siden saken har blitt viet oppmerksomhet både i Glåmdalen, Østlendingen, HA og NRK Hedmark og Oppland, finner jeg det nødvendig å komme men noen oppklaringer og presiseringer, og vise til fylkesrådets begrunnelse for avslaget.

Det stemmer at Norges Musikkorpsforbund (NMF) Hedmark/Oppland tidligere har fått tilskudd av ulikt omfang fra Hedmark fylkeskommune. I 2008 fikk NMF et tilskudd til sommerkurs på 75.000 kroner, i 2009 var tilskuddet på 65.000 kroner og i 2010 på 30.000 kroner. Disse tildelingene ble gjort fra fylkeskommunens post for barne- og ungdomsaktivitet. Det er forståelig om NMF skulle vært denne nedgangen foruten, men det frivillige kulturfeltet i Hedmark er stort og omfangsrikt, og det er mange som søker om støtte. I 2011 fikk NMF ingen tildeling fra Hedmark fylkeskommune, da søknaden først kom flere måneder etter søknadsfristens utløp og etter at alle midler var fordelt.

NMF viser til møter de har hatt med Hedmark fylkeskommune. Det stemmer at det ble avholdt et møte i fjor høst der NMF presenterte noen av sine planer og prosjekter, og der NMF ble oppfordret til å sende konkrete søknader om midler. Fylkeskommunen ble imidlertid overrasket over omfanget på søknaden som da kom. Siste tildeling fra fylkeskommunen til NMF i 2010 var altså på 30.000, mens beløpet det ble søkt om for 2012 (og hvert år i fire år framover) var på 950.000. For 2012 søkte ikke NMF på midler fra samme post som tidligere, men fra posten for generelle kulturmidler. Denne posten er totalt på ca. halvannen million. I fylkesrådets møte 5. mars 2012, der tildeling for første halvår ble gjort og der NMFs søknad lå til behandling, var det totalt omlag 50 søknader som ble vurdert, og den totale summen til fordeling var 732.000 kroner. NMFs søknad var altså over 200.000 kroner større enn hele totalsummen som lå til fordeling, og fylkesrådet fant dermed ikke mulighet til å innvilge søknaden. Det handler ikke om at korps «betyr lite» for fylkespolitikerne – det handler om at den aktuelle søknaden ikke lå på et realistisk nivå sett i forhold til våre faktiske økonomiske rammer.

At NMF blir skuffet når søknaden avslås, er forståelig, men den snaue millionen de har søkt om for 2012 og ikke fått, er aldri penger NMF har hatt. Våre tidligere tilskudd til NMF har ligget på et langt lavere nivå. Når en ser på de tilskudd NMF har fått fra Hedmark fylkeskommune de siste årene, klarer ikke jeg å kjenne meg igjen i NMFs beskrivelser av fylkeskommunal rasering av korpstilbudet i fylket.

Jeg finner det ellers på sin plass å minne om at våre tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter og våre generelle tilskudd til tiltak og aktiviteter, er nettopp det – aktivitets-, tiltaks- og arrangementstilskudd. Det er ikke vår rolle å drifte frivillige organisasjoners administrasjon.

Fylkesrådet i Hedmark har ikke fått noen henvendelser fra NMF utover det vi har lest i media. Det er ingen tvil om at NMF og musikkorpsene gjør en svært viktig jobb, og dersom vi får nye søknader for senere år fra NMF med prioriteringer og presiseringer av konkrete tiltak, vil vi selvsagt gi dem en seriøs vurdering og se om vi finner at det er tiltak som kan støttes. Men da er det en forutsetning at de aktuelle søknadene forholder seg både til retningslinjer og frister for fylkeskommunal kulturstøtte og til det faktum at det også er mange andre som konkurrerer om de samme midlene.

Lasse Juliussen (Ap)
Fylkesråd, Hedmark fylkeskommune