Viser arkivet for stikkord kultur

Den viktige kulturen

Kultur er mellommenneskelig aktivitet og produktene av det som skapes av oss mennesker – enten det er til å ta og føle på, som for eksempel håndball og fotball eller det er mindre håndfaste følelser og opplevelser, som for eksempel vår felles historie og lokale kulturminner. Kongsvinger Arbeiderparti mener at begge disse ytterpunktene og alt i mellom, er viktige i vår hverdag, både for enkeltpersoner og for oss alle som en del av fellesskapet. Kultur skaper samhørighet og identitet på alle nivåer – for den enkelte, for byen og for kommunen.

I Kongsvinger har vi mange kulturelle møtesteder, enten det er teater, kunst, museer, musikk, idrett, en forkjærlighet for biler, håndverk eller håndarbeid. Å opprettholde en bredde i kulturlivet er viktig slik at alle kan finne et område man føler at man behersker og et miljø som man trives i. Derfor er det viktig at vi som kommune legger til rette for at alle har mulighet til å delta. Kongsvinger Arbeiderparti ønsker derfor å holde prisen for deltakelse på et akseptabelt nivå slik at terskelen blir så lav som mulig.

Kongsvinger Festning og Øvrebyen er kanskje den største identitetsskapende kulturskatten i vår region og det som skaper mest lokalpatriotisme, ved siden av lokale idrettslag og idrettsutøvere som gjør det godt på nasjonalt og internasjonalt nivå. Suksesshistorier som Øvrebyen er gode å tenkte med når vi snakker om å legge til rette for videreutvikling av Kongsvingers identitet og vår felles historie. Samtidig må vi heller ikke stivne i fortiden, men utvikle oss for fremtiden. Derfor mener Kongsvinger Arbeiderparti at utviklingen og fortetting av for eksempel Midtbyen må gjøres med skjønnsom hånd.

Et rikt kulturliv er viktig for oss som bor her, både som deltakere og brukere. I tillegg er kultur viktig for å skape og inkludere andre i vår felles identitet. Mye tyder på at steder med sterk identitet og fellesskapsfølelse også er de stedene som er mest attraktive for nyetablering og tilflytting. For Kongsvinger Arbeiderparti er det derfor viktig å legge til rette for nyskaping i samhandling med videreutvikling av Kongsvingers identitet og felles historie.

KUL:TUR på Solbakken

På vegne av Aleksander K Erichsen publiserer jeg dette innlegget som han har sendt til Solbakken.

Jeg startet på Solbakken Folkehøgskole med et ønske om å lære mer om revy. I løpet av året på folkehøgskolen ble jeg inntrodusert for mye nytt og fikk utfolde meg kreativt. Dette førte til store endringer i mitt liv og hva det skulle vise seg at jeg kom til å bruke mesteparten av min tid på de kommende årene.

Oppholdet på Solbakken førte til at jeg tok en 2årig utdannelse som musikalartist, noe jeg aldri hadde ofret så mye som en tanke tidligere, og en bachelorgrad i Art Direction. Jeg har alltid vært en engasjert person og med mine nye interesser og kunnskaper til grunn har det ført til mange spennende og gradvis større prosjekter som kan se ut til å bli en høyst uvanlig karriere-vei.

Samme år som jeg gikk ut fra Solbakken startet jeg, sammen med en god venn av meg, opp KUL:TUR Sommerleir. Hvert år siden har vi leid Solbakken folkehøgskole for å arrangere en kulturell sommerleir for barn som lar barna utvikle og dyrke sine interesser innenfor musikk, dans og teater. Det har vært en stor suksess og vi har hver sommer opp mot 100 leirdeltagere som reiser fra hele landet til dette lille stedet, Skarnes, som de færreste av dem har hørt om tidligere. Og her opplever mange av dem altså sitt livs beste sommer. Mange er faktisk så begeistret for stedet og sommerleiren at de har kommet tilbake fem år på rad! Denne sommerleiren har vært mulig å gjennomføre på grunn av svært god kontakt og tilrettelegging med de som har drevet Solbakken Folkehøgskole.

Men sommerleir er ikke alt, oppholdet på Solbakken ga meg en brennende interesse for musikal. Denne sommeren hadde en broadwaymusikal skandinaviapremiere i Norge, der jeg står som produsent, og den neste oppsetningen er allerede i planleggingsfasen. Det er nesten absurd å tenke på at alle de menneskene som er involvert i en slik produksjon og alle som stiller opp og hjelper til, de hadde gjort noe annet i august og september 2012 hadde det ikke vært for at jeg bestemte meg for å ta et år på folkehøgskole etter videregående, søkte på nettet og bestemte meg for akkurat Solbakken. Jeg er bare en av mellom 30 – 50 elever som går ut fra denne skolen hvert år. Tenk bare hva de andre som har gått der har gjort eller kommer til å gjøre i fremtiden…

Solbakken er en ressurs og en inspirasjon. Et springbrett mot elevenes drømmer. Et essensielt ledd i en kjede av hendelser i et liv som kan gi fantastiske resultater!

Aleksander K. Erichsen
Tidligere elev

Fylkeskommunal korpsstøtte – oppklaringer og presiseringer

Den siste tiden har det i ulike medier i Hedmark blitt framsatt påstander om at fylkeskommunen bidrar til en rasering av korpstilbudet i Hedmark og Oppland. Blant annet er dette en reaksjon på en avslått søknad om støtte. En klage på dette avslaget ligger til behandling i fylkeskommunens klagenemnd i august, og fylkesrådet vil ikke gå inn i ytterligere behandling av saken før klagenemnda har sagt sitt.

Men siden saken har blitt viet oppmerksomhet både i Glåmdalen, Østlendingen, HA og NRK Hedmark og Oppland, finner jeg det nødvendig å komme men noen oppklaringer og presiseringer, og vise til fylkesrådets begrunnelse for avslaget.

Det stemmer at Norges Musikkorpsforbund (NMF) Hedmark/Oppland tidligere har fått tilskudd av ulikt omfang fra Hedmark fylkeskommune. I 2008 fikk NMF et tilskudd til sommerkurs på 75.000 kroner, i 2009 var tilskuddet på 65.000 kroner og i 2010 på 30.000 kroner. Disse tildelingene ble gjort fra fylkeskommunens post for barne- og ungdomsaktivitet. Det er forståelig om NMF skulle vært denne nedgangen foruten, men det frivillige kulturfeltet i Hedmark er stort og omfangsrikt, og det er mange som søker om støtte. I 2011 fikk NMF ingen tildeling fra Hedmark fylkeskommune, da søknaden først kom flere måneder etter søknadsfristens utløp og etter at alle midler var fordelt.

NMF viser til møter de har hatt med Hedmark fylkeskommune. Det stemmer at det ble avholdt et møte i fjor høst der NMF presenterte noen av sine planer og prosjekter, og der NMF ble oppfordret til å sende konkrete søknader om midler. Fylkeskommunen ble imidlertid overrasket over omfanget på søknaden som da kom. Siste tildeling fra fylkeskommunen til NMF i 2010 var altså på 30.000, mens beløpet det ble søkt om for 2012 (og hvert år i fire år framover) var på 950.000. For 2012 søkte ikke NMF på midler fra samme post som tidligere, men fra posten for generelle kulturmidler. Denne posten er totalt på ca. halvannen million. I fylkesrådets møte 5. mars 2012, der tildeling for første halvår ble gjort og der NMFs søknad lå til behandling, var det totalt omlag 50 søknader som ble vurdert, og den totale summen til fordeling var 732.000 kroner. NMFs søknad var altså over 200.000 kroner større enn hele totalsummen som lå til fordeling, og fylkesrådet fant dermed ikke mulighet til å innvilge søknaden. Det handler ikke om at korps «betyr lite» for fylkespolitikerne – det handler om at den aktuelle søknaden ikke lå på et realistisk nivå sett i forhold til våre faktiske økonomiske rammer.

At NMF blir skuffet når søknaden avslås, er forståelig, men den snaue millionen de har søkt om for 2012 og ikke fått, er aldri penger NMF har hatt. Våre tidligere tilskudd til NMF har ligget på et langt lavere nivå. Når en ser på de tilskudd NMF har fått fra Hedmark fylkeskommune de siste årene, klarer ikke jeg å kjenne meg igjen i NMFs beskrivelser av fylkeskommunal rasering av korpstilbudet i fylket.

Jeg finner det ellers på sin plass å minne om at våre tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter og våre generelle tilskudd til tiltak og aktiviteter, er nettopp det – aktivitets-, tiltaks- og arrangementstilskudd. Det er ikke vår rolle å drifte frivillige organisasjoners administrasjon.

Fylkesrådet i Hedmark har ikke fått noen henvendelser fra NMF utover det vi har lest i media. Det er ingen tvil om at NMF og musikkorpsene gjør en svært viktig jobb, og dersom vi får nye søknader for senere år fra NMF med prioriteringer og presiseringer av konkrete tiltak, vil vi selvsagt gi dem en seriøs vurdering og se om vi finner at det er tiltak som kan støttes. Men da er det en forutsetning at de aktuelle søknadene forholder seg både til retningslinjer og frister for fylkeskommunal kulturstøtte og til det faktum at det også er mange andre som konkurrerer om de samme midlene.

Lasse Juliussen (Ap)
Fylkesråd, Hedmark fylkeskommune

Engasjer deg - det nytter!

AUF i Hedmark avsluttet tirsdag 6.september skolevalget med skolevalgvake på Elverum. Arbeiderpartiet vant skolevalget i Hedmark med god margin, vi fikk hele 37,4 % av stemmene! Høyre var partiet som gikk mest frem fra skolevalget i 2009, men nådde allikevel ikke helt opp til Arbeiderpartiet.

Jeg tror det opplegget vi har hatt med valgtorg gjør at vi som politikere har fått mulighet til å snakke med ungdom om det ungdommen selv er opptatt av, fremfor å rope høyt på skoledebattene og kjempe om oppmerksomheten. De elevene jeg har snakket med, har sagt at skolevalget med valgtorg har fungert veldig bra, og jeg er helt enig. Vi får en mer nærhet til elevene, vi får innspill og vi kan snakke med dem om hva de selv er opptatt av, ikke bare det vi som politikere synes er viktig.

I tillegg tror jeg at elevene får en bedre mulighet til å forberede seg på spørsmål de har til politikerne. Det blir mye lettere å prate om sine interesser, og ikke like skummelt å stille spørsmål til politikerne som det blir i en full sal på en skoledebatt. Jeg tror også elevene forstår at det nytter å engasjere seg politisk. Mange har kanskje fått en bedre forståelse for at det er store forskjeller mellom høyre- og venstresiden i politikken, og jeg tror det er dette som har gjort utslag i skolevalgresultatene.

På mandag er valgdagen, og jeg håper at alle på de videregående skolene som har stemmerett bruker den. Det er viktig å engasjere seg, det er oss, menneskene rundt oss og samfunnet det handler om. En stemme til Arbeiderpartiet er en stemme til fellesskolen, offentlige velferdsordninger, billigere buss, kulturkort og lærlingplasser til alle på yrkesfag.

Elisabeth Dreyer Sidselrud
Fylkestingskandidat, Hedmark AP

Rap i hylekoret?

Jeg syntes det er bra at Alexander Ryen engasjerer seg. Jeg syntes også at det er bra at Glåmdalen viser at det er ungdom som vil gjøre noe med problemet. Kanskje er det rettere sagt " ungdom som vil at “noen” skal gjøre noe med problemet"
Kommunen gjør noe og politiet gjør noe. Begge kunne med sikkerhet gjort mer, og det tror jeg faktisk at ansatte hos begge disse partene er smertelig klar over.
Det som er så veldig vanskelig med denne delen av samfunnsutviklinga, er årsakene til at noen blir kriminlelle eller rusmisbrukere. Det finnes ingen åpenbar syndebukk. Dette er og blir et kulturellt problem der vi godtar, i et stilletiende felles samtykke , at enkeltindivider blant oss går til grunne mens vi bruker tida på det vi mener at vi strengt tatt har tid til. “Samfunnsutviklinga” får andre ta seg av ……….

Jeg blir sint når jeg hører en ungutt med livet foran seg si at det er for lite aktiviteter i Kongsvinger. Rap er kreativt, men kan det ikke også være konstruktivt? Hvordan skal det gå når unge mennesker på et tidlig tidspunkt i livet ikke klarer å undersøke, mobilisere eller ta initativ til egne aktiviteter.
Det er ikke for lite aktiviteter i Kongsvinger. Vi har dårlig råd i denne kommunen, men vi har Scene U med teaterscene, kulturskole og øvingsrom. Vi har et rikt kulturliv som drives frem av en rekke enkeltpersoner som har tatt ansvar. Det er forøvrig mange av de samme enkeltmenneskene som stiller opp hver gang. Vi har et flott bibliotek, to gode videregående skoler, en kino, museer, masse friluftsterreng, en rekke idrettstilbud etc etc. Dette er ikke mye og verdifullt, hvis man ikke benytter seg av det. Da har man da heller ingen grunn til å klage.

Jeg er så forbannet lei av all denne lite konstruktive klaginga.
Hvis det skulle finnes en grunn til å flytte herfra, så er det nettopp fordi det virker som om det er så mange som ikke er fornøyd. De misfornøyde menneskene vil ikke gjøre noe med problemet selv, men de hevder stadig sin rett til å kritisere de som de mener ikke har gjort nok?!

Hva er det ungdommen vil ha og hvordan?

Jeg vet at det er ungdom som engasjerer seg og gjør det på en konstruktiv måte. Ungdomsrådet kan være et godt eksempel. Vi har nok ekspertkommentatorer og kåsseri skribenter eller bloggere.
Vi trenger de som vil gjøre noe konkret.
Alexander; Kan du være så snill, mens du først er i gang, å sette i gang et tilbud til de ungdommene som ikke har tilgang til den aktiviteten du/de mener at mangler. Ikke gi deg fordi du ikke får svar på første forsøk. Slik er det nemlig å starte en frivillig aktivitet. Du må ta ansvar og administrere aktiviteten. Dere har tilgang til gratis leie av skolelokaler etter vanlig skoletid. Bruk i alle fall denne muligheten.Send ut invitasjoner på Facebook, bestill lån av lokaler hos servicetorget i kommunen, søk midler, inviter til dugnad, hold informasjonsmøter, del ut flyers, kall inn til årsmøtet, lag regnskapet, planlegg arrangementet….kort sagt gjør noe!

Det er ikke ungdomskolene, kommunen eller idretten som skal konstruere ungdomskulturen i Kongsvinger. Det er først og fremst dere selv som skal skape denne! Kulturen er skapt av folket. Når dere skaper noe sammen bygges engasjement og det er også gevinsten. Hvis du bare velger å kommentere eller kritisere, så er det det samme som å gi opp. Hvis ungdommen flytter til Oslo fordi det finnes flere aktiviterer som andre administerer der, så har de lurt seg selv. Da får de et Kongsvinger som de selv har blitt dommedagsprofeter for, og som de selv ikke vil vedkjenne seg.